Дүрэм журам
2. Эр нохойг үржилд ашиглах тухай

2.1. Үржилд ашиглах эр нохой нь GSDAM-ын удмын бичигтэй байх.
2.2. Үржилд ашиглах эр нохой 24 сар хүрсэн байх.

2.3. Шүдний үзлэг хийлгэж удмын бичигт шүдний дэлгэмэл зураг дээр тэмдэглэгээ хийлгэсэн байх ( 6-9 сартайд).
2.4. Үржилд ашиглах эр нохой  Z.A.P буюу зан тѳлѳвийн шалгалт өгч тэнцсэн байх (9-15 сартай).
2.5. Үржилд ашиглах эр нохой үзэсгэлэн тэмцээнд ( Sieger show, LG статустай) 24 сараас дээш насны ангилалд оролцож (V) цол авсан байх.
2.6. Эдгээр шаардлагуудыг хангасан эр нохойн НАСАН ТУРШ АШИГЛАХ ҮРЖЛИЙН ЭРХ баталгаажна.