Дүрэм журам
4. Төрлийн нийлүүлэг (Цус ойртуулалт)

4.1. Төрлийн нийлүүлэг гэдэг нь эр нохой болон эм нохойн талаас таван үе дотор нэгээс багагүй нохой давхцахыг хэлнэ.
4.1.1. 3×3 буюу түүнээс дээш үеийн төрлийн нийлүүлгийг зөвшөөрөх ба түүнээс дотогш төрлийн нийллэгийг хориглоно.